S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 55,00 Eur
skladom
naša cena 35,00 Eur
skladom
naša cena 42,00 Eur
skladom

KONTAKTY

Hockey shop
Pribinova 26
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel: 0910 111 811, 0910 111 911
napíšte nám
obchod@hockeystore.sk

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 90,00 Eur
skladom
naša cena 14,00 Eur
skladom

» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu www.hockeystore.sk

1.    Základné ustanovenia

    1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej už len “VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorý je prevádzkovateľ internetového obchodu umiestneného pod doménou  www.hockeystore.sk

    Ivan Filo, Kšinná 293, 956 41 Kšinná, Slovensko 
    IČO:45921652
    DIČ:1049362578
    IČ DPH: SK1049362578
    Bankové spojenie: 
    IBAN SK69 7500 0000 0040 2582 4821 
    BIC (SWIFT) CEKOSKBX 
    Zapísaný v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, obvodným úradom v Bánovciach nad Bebravou, číslo živnostenského registra: 310-7427 
    č. OŽP-B/2010/02345-2
    E-mail: obchod@hockeystore.sk 
    Tel. číslo: +421 910 111 911
    Adresa prevádzky obchodu, výdajné miesto a skladové priestory internetového obchodu: Pribinova 26, 957 01 Bánovce nad Bebravou
    Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),  kontrolovaný: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Prievidzi, Sládkovičova 11, 97101 Prievidza 

     (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom internetového obchodu. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať, pretože ich správnosť má bezprostredný vplyv na dodanie tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho. 
    1.2 Kupujúci 
    Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. 
    1.3 Spotrebiteľ 
    Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti  alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. 
    Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
    Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z.., Občiansky zákonník („OZ“), zákona č. 250/2007 Z.z.., o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku („ZoOSnD“), ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v aktuálnom znení.
     1.4 Podnikateľom sa rozumie:
    - osoba zapísaná v obchodnom registri,
    - osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
    -  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
    -  fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
    Právne vzťahy Predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v aktuálnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
    1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
    1.6 VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
    1.7. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe potvrdzujúcej e-mailovej správy.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

    2.1. Kupujúci odosiela svoju objednávku Predávajúcemu prostredníctvom vyplnenia a odoslania  objednávkového formulára v rámci e-shopu. Kupujúci je  povinný vyplniť aspoň tie údaje v objednávkovom formulári, ktoré sú označené ako povinné; bez ich vyplnenia nie je možné objednávku odoslať a nemôže dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. 
    2.2. Prijatie objednávky 
    Predávajúci potvrdí prijatie objednávky, a tým uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), a to na e-mailovú  adresu zadanú kupujúcim v jeho objednávke. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza doručením potvrdenia o prijatí objednávky na kupujúcim  zadanú e-mailovú adresu.
    2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje. 
    2.4. Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

    3.1. Predávajúci je povinný: 
    - dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
    - zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
    - odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)
    3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
    3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

    4.1. Kupujúci je povinný: 
    - prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
    - zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
    - nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
    - potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná
    4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

5. Tovar a kúpna cena

  Tovar
    5.1.Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho  umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

    5.2. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej  stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

  Kúpna cena
    5.3. Kúpna cena tovaru uvedená v e-shope vrátane DPH je konečná.
    5.4. Kúpna cena tovaru platí vždy od okamihu prevedenia objednávky kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.
    5.5. Popri kúpnej cene nesie kupujúci prípadne ešte náklady na:
    - dopravu tovaru, a to podľa jeho voľby pri objednaní tovaru a v cene, ktorá je uvádzaná v e-shope, 
    - vykonanie platby kúpnej ceny, a to podľa ním vykonanej voľby spôsobu platenia kúpnej ceny, náklady na vykonanie platby kúpnej ceny závisí na  poskytovateľovi týchto služieb kupujúcemu.
     5.6. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
        5.7. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6. Dodacie a platobné podmienky

   Dodacie podmienky
    6.1 Tovar bude Predávajúcim kupujúcemu dodaný spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke tovaru.
    6.2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 1 - 10 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný.
    6.2.1 Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru:
    - Osobný odber: Osoba preberajúca tovar musí poznať číslo objednávky tovaru a prípadne mať so sebou vytlačenú objednávku tovaru, 
    - Zasielanie prepravnou službou - Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky,
    - Zasielanie kuriérom - Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.
    Aktuálne možnosti prepravy a jej cenník je prístupný na tomto odkaze.
    6.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.
    6.4   Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
    6.5  Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
    6.6  Tovar bude dodaný v termíne závislom na kupujúcim zvolenom spôsobe dodania tovaru, ako bude vyplývať z objednávky kupujúceho a v príslušnom dodacom  termíne uvedenom pri tovare v rámci e-shopu. Ak je uvádzaná doba expedície, znamená to, že predávajúci zabezpečí v uvedenej lehote odovzdanie tovaru dopravcovi (alebo odovzdanie na odberné miesto) a k tejto lehote je nutné pripočítať dobu doručovania daného dopravcu podľa voľby kupujúceho.

Platobné podmienky
    6.7. Kupujúci je pri objednávke tovaru vyzvaný zvoliť jeden z ponúkaných spôsobov platenia tovaru.
    6.8.Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby platenia ceny tovaru:
    - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,
    - platba na účet predávajúceho - bankový prevod,
    - na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).
    6.9. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom Predávajúceho.
    6.10. Potvrdením objednávky súhlasí kupujúci s povinnosťou platby ceny tovaru a nákladov na dopravu a vykonanie platby podľa voľby kupujúceho. 

7. Nadobudnutie vlastníctva 
    7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

    8.1 Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.
    8.2 Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
    8.3 Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
    8.4 Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane  Požadovaných dokladov. Kupujúci doručí tovar na fakturačnú adresu internetového obchodu: Hockey shop, Partizánska 4, 95701 Bánovce nad Bebravou
    8.5 Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.
    8.6 Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na stránke reklamačný poriadok.
    8.7 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
    - odovzdaním opraveného tovaru,
    - výmenou tovaru,
    - vrátením kúpnej ceny tovaru,
    - vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
    - písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
    - odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9. Bezpečnosť a ochrana informácií a ochrana osobných údajov
 

Vaše osobné údaje považujeme za veľmi citlivé informácie a podľa toho s nimi tiež nakladáme. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s právnymi predpismi, ako zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2016/679 .

Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete v samostatnej sekcii = odkaz.
Kde sú zohľadnené tieto body:

1. Informácie o ochrane osobných údajov
2. Správca osobných údajov
3. Rozsah spracúvaných údajov
4. Cookies
5. Príjemcovia osobných údajov
6. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
7. Vaše práva k osobným údajom
8. Doba uchovávania údajov
9. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
10. Záverečné ustanovenia

Odkaz na samostatný článok.

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

    10.1  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ – právo na vrátenie tovaru
    V zmysle ustanovenia § 7 ZoOSnD (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru  alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od  zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.  Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na webových stránkach Predávajúceho Formulár.pdf
    10.2.   Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený´ alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
    10.3.   Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
    10.4.   Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
    10.5. Spotrebiteľ je povinný´ najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný´ na prepravu najneskôr v posledný´ deň lehoty.
    10.6.   Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
    10.7.  Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
    10.8. Tovar je kupujúci - spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, inak zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
    10.9. Odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že kupujúci v uvedenej lehote odošle Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy 
    10.10. Kupujúci môže vyplniť a zaslať vzorový formulár (uvedený v bode 10.1) na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky. 
    10.11. V súlade s ust. § 7 ods. 6 ZoOSnD kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
    - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
    -  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
    -  predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov. 
    10.12. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od  kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadne nároky.
    10.13. Ustanovenia čl. 7 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa.  V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť iba:
    - z dôvodov uvedených v obchodnom zákonníku a iných právnych predpisoch,
    - špeciálnych akcií Predávajúceho na vrátenie tovaru bez ohľadu či je kupujúci spotrebiteľom alebo podnikateľom

11. Alternatívne riešenie sporov

    11.1. Alternatívne riešenie sporov sa týka sporov s hodnotou nad 20 EUR a možno ho využiť len pri riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim  vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo týkajúceho sa spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku, pričom spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania  alebo povolania. Subjekt alternatívneho riešenia sporov  môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu,  maximálne však do výšky 5 EUR s DPH
    11.2. Predávajúci má záujem o riešenie sporov s Kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak Kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv zo strany Predávajúceho, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy: obchod@hockeysore.sk, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
    11.3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Kupujúci nájde tu – http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov
    11.4.Spory môže Kupujúci takisto riešiť prostredníctvom platformy RSO – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
    11. 5. Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov u SOI, pri ich nesplnení môže SOI návrh odmietnuť:
    a) spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní;
    b) spotrebiteľ musí podať návrh do jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
    c) vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20,- €;
    d) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti  bolo zjavne neúčelné;
    e) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť  ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia;
    f) alternatívne riešenie sporov je bezodplatné.

12. Záverečné ustanovenia

    12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných  obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
    12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
    12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
    12.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
    12.5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Kšinnej dňa 6.12.2018ZDM5MjN