S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 590,00 Eur
skladom
naša cena 70,00 Eur
skladom

KONTAKTY

Hockey shop
Partizánska 4
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel: 0910 111 811, 0910 111 911
napíšte nám
obchod@hockeystore.sk

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 155,00 Eur
skladom
naša cena 24,00 Eur
skladom
naša cena 29,00 Eur
skladom

Cenník za dopravu

CENNÍK PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU - DOBIERKA

Kuriér DPD             4,50 eur (pri objednávke v hodnote tovaru do 99,99 eur)

Kuriér DPD             0,00 eur (pri objednávke v hodnote tovaru nad 100,00 eur)

 


Adresa odosielateľa: Hockey shop, Pribinova 26, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK E-SHOPU www.hockeystore.sk

    Ivan Filo, Kšinná 293, 956 41 Kšinná, Slovensko 
    IČO:45921652
    DIČ:1049362578
    IČ DPH: SK1049362578
    Bankové spojenie: 
    IBAN SK69 7500 0000 0040 2582 4821 
    BIC (SWIFT) CEKOSKBX 
    Zapísaný v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, obvodným úradom v Bánovciach nad Bebravou, číslo živnostenského registra: 310-7427 
    č. OŽP-B/2010/02345-2
    E-mail: obchod@hockeystore.sk 
    Tel. číslo: +421 910 111 911
    Adresa prevádzky obchodu, výdajné miesto a skladové priestory internetového obchodu: Pribinova 26, 957 01 Bánovce nad Bebravou
    Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),  kontrolovaný: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Prievidzi, Sládkovičova 11, 97101 Prievidza 

 

I. Všeobecné ustanovenia

    1.1 Ivan Filo, Kšinná 293, 956 41 Kšinná, IČO: 45921652 (ďalej len "Predávajúci") prevádzkuje internetový obchod (ďalej len "e-shop"), v ktorom ponúka svojim zákazníkom tovar ku kúpe na základe kúpnej zmluvy     uzatvorenej na diaľku.
    1.2  Predaj tovaru prostredníctvom e-shopu je upravený vo Všeobecných obchodných podmienkach Predávajúceho (ďalej len "VOP").
    1.3  Tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa VOP.
    1.4  Reklamačný poriadok popisuje spoluprácu medzi kupujúcim a Predávajúcim s ohľadom na prípadné vady tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú.
    1.5  Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.
    1.6  Ako doklad o kúpe vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra alebo predajka). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný nákupný doklad (ďalej len „záručný list“).
    1.7  Vylúčenie podnikateľov
    Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti podľa VOP. Práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho - podnikateľa týkajúca sa vád tovaru je upravená v obchodnom zákonníku SR
    1.8 Okrem práva na uplatnenie reklamácie Predávajúci poskytuje kupujúcim možnosť výmeny nepoužitého tovaru do 14 dní od prevzatia z akéhokoľvek dôvodu. Podmienky sú bližšie upravené vo VOP.
 
II. Dĺžka záruky

    2.1  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
    2.2  Zákonná záručná doba je 24 mesiacov.
    2.3  Predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť. Dĺžka predĺženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov.
    2.4  Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Z.z. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku.( Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.)
    2.5  Zľavnený tovar
    Výnimku môže tvoriť tovar predávaný zo zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti  za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu dohodou s kupujúcim skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.
    2.6  Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.
 
III. Záručné podmienky

    3.1  Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.
    3.2  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
    3.3  Výnimky zo záruky
    Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti apod. ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a  inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
        a)  mechanickým poškodením tovaru,
        b)  používaním tovaru v neodpovedajúcich podmienkach,
        c)  tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
        d)  vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.
    3.4  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
    3.5  Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré Predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.
    3.6  Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať stav zásielky a tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná (s výnimkou, že je objednávka vybavovaná viac dodávkami) alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.
    3.7  Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: obchod@hokejmarket.sk , spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
    3.8  Miesto reklamácie
    Miestom pre uplatnenie reklamácie  je:
    - Hockey shop, Partizánska 4, 957 01 Bánovce nad Bebravou
    3.9  Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu: Hockey shop, Partizánska 4, 957 01 Bánovce nad Bebravou. Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu reklamačného listu, podrobný  popis vady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a vady tovaru.
    3.10 Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež je potrebné doložiť doklad o reklamácii. Na reklamačnom liste musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).
    3.11 Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.
 
IV. Spôsob vybavenia reklamácie

    4.1  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
    4.2  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
    4.3  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar s vadou za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
    4.4  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
    4.5  Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po jej odstránení tovar riadne užívať.
    4.6  Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
    4.7  Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
    4.8  Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach ako je uvedené vyššie.
    4.9  Určenie spôsobu
    Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv spotrebiteľ uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa druhu vady - ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
    4.10 Vybavenie reklamácie
    Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
    Za vybavenie reklamácie sa považuje:
    (i)  odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, popr. doručenie informácie, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie,
    (ii)  odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej cene kupujúcemu, popr. odoslanie informácie pre  kupujúceho, že príslušná suma je pre neho pripravená na vyzdvihnutie.
    Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
    4.11 Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy
    Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného  posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
    4.12 Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy
    Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade  o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady     vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
    4.13 Náklady na odborné posúdenie
    Ak spotrebiteľ zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy Predávajúci, teda počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.
    Ak je však tovar zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je Predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.
    4.14 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a spotrebiteľa uvedený popis vady a či spotrebiteľ požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie.
    4.15 Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. telefonicky, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.
    4.16 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.
    4.17 Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.
 
V. Súčinnosť kupujúceho

    5.1  Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu, bezodkladne akúkoľvek  súčinnosť  k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru).
    5.2  Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo obecnými  hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.
    5.3  Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného (1) mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.
 
VI. Alternatívne riešenie sporu
        
    6.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
    6.2 Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:
    Slovenská obchodná inšpekcia
    Ústredný inšpektorát
    Odbor pro medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
    Prievozská 32, p.p. 29
    827 99 Bratislava 27

    http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
    Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk
    Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 
VII. Záverečné ustanovenia
    7.1  Tento reklamačný poriadok je platný od 5. Decembra 2018
    7.2  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na internetových stránkach e-shopu.
    7.3  Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmto platným reklamačným poriadkom. 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov - GDPR

Informácie o ochrane osobných údajov

Naša firma považuje Vaše osobné údaje za veľmi citlivé informácie a podľa toho s nimi tiež nakladá. Nižšie Vám objasníme, ako k ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme.


Správca osobných údajov


Správcom osobných údajov je:
Ivan Filo,
Kšinná 293
956 41 Kšinná, Slovensko

 IČO: 45921652
 Email: obchod@hockeystore.sk

zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou. Číslo živnostenského registra: 310-7427

Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov:
Ivan Filo,  0910 111 911 , E-mail: obchod@hockeystore.sk

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s právnymi predpismi, ako zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2016/679


Účely spracovania
Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:
1. vybavenie objednávky / registrácia / sprostredkovanie nákupu a predaja
2. vybavenie reklamácie
3. zodpovedanie vašich dotazov na naše kontaktné centrum
4. cielenú ponuku nášho tovaru a služieb
5. marketingové akcie
6. doručenie tovaru


osobné údaje

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych  prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.


Rozsah spracúvaných údajov

Spracovávame len nevyhnutne potrebné údaje, aby sme vám mohli ponúknuť kvalitný tovar alebo služby na mieru, spojené hlavne so správnym doručením objednaného tovaru.
1. Meno, priezvisko
2. Adresa pre zasielanie objednaného tovaru
3. Fakturačná adresa / sídlo / trvalé bydlisko
4. Telefónne číslo
5. E-mailová adresa
6. IP adresa vzdialeného zariadenia
7. História nákupov / História podania

Ustanovenia:

 

1. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

 2. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným spracovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru  Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou, Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa,  telefón, e-mail) budú poskytnuté - dopravcovi zvolenému kupujúcim.

3. Osobné údaje bude predávajúci spracovávať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. 

4. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

5. Ďalej za účelom predaja tovaru či služieb je potrebná vaša e-mailová adresa, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, ako aj kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje sú chránené v zabezpečenej databáze pod silnými heslami! Najlepší obsah a služby Vám ponúkneme iba vtedy, ak používame kvalitné nástroje tretích strán. Tieto nástroje niektoré vaše osobné údaje spracovávajú výhradne za účelom zlepšenia kvality našich služieb. Ich sumár je uvedený v tabuľke nižšie.

 

Názov

Krajina

Účel spracovania

DHL Parcel Slovensko s.r.o.

SK

Doručovanie objednaných zásielok

Slovenská pošta a.s.

SK

Doručovanie objednaných zásielok

 

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

1. plnenie obchodnej zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
2. oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
3. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je
1. vybavenie Vašej objednávky / registrácie a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom / sprostredkovateľom; pri objednávke / registrácii sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontaktné údaje), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť,
2. doručenie zásielky – bez odovzdania osobných údajov tretím subjektom Vám napr. nie je možné doručiť zásielku Vami vybraným prepravcom. Tieto údaje dopravcovi odovzdávame tak, ako ste si ich vyplnili v objednávke.

3. zasielanie obchodných oznámení a činenie ďalších marketingových aktivít.
 

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas

 

Vaše práva k osobným údajom

Vaše osobné údaje sú citlivé informácie a máte právo vedieť, ako s nimi nakladáme. Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte tieto práva:

Získať kompletníý opis vašich osobných údajov. Dľa čl.15 GDPR

Tento opis Vám na vašu žiadosť, ktorú môžete podať cez Váš profil, zašleme.

Získať informácie o udelení súhlasu a odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

Tento opis Vám na vašu žiadosť, ktorú môžete podať cez Váš profil, zašleme.

Opraviť vaše osobné údaje dľa čl. 16 GDPR.

Osobné údaje môžete opraviť po prihlásení do vašho účtu (pokiaľ ste sa registrovali)

Vymazať vaše osobné údaje dľa čl. 17 GDPR.*

*Osobné údaje môžete vymazať po prihlásení do Vašho účtu.

Omeziť spracovanie vašich osobných údajov dľa čl. 18 GDPR.

Omeziť spracovanie osobných údajov môžete pomocou kontaktného formulára po prihlásení do Vašho účtu.

Udeliť a odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Udeliť a odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete po prihlásení do vášho účtu.

Vzniesť namietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 GDPR.

Vzniesť namietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov môžete pomocou kontaktného formulára po prihlásení do Vášho účtu.

Podať sťažnosť.

Naším dozorovým úradom je Úrad pre ochranu osobných údajov môžete sa naň kedykoľvek obrátiť so svojím problémom.

*Poznámka: Vymazanie údajov z databázy elektronického obchodu sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré sa musia podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy a pod.)
 

Doba uchovávania údajov


Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 7 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, alebo do odvolania takého súhlasu.. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže. Svoj nesúhlas môžete ľahko vyjadriť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo zašlete e-mail: na obchod@hockeystore.sk , prípadne telefonicky +421 910 111 911 .

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

Záverečné ustanovenia


Odoslaním objednávky / registrácie z internetového objednávkového / registračného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018

 

Predajňa znovu otvorená.

Vážený zákazníci,

6.5.2020 otvárame predajňu.

E-SHOP otvorený!

Tešíme sa na vaše objednávky.


YTYwYzkw